Regulamin

Regulamin Konkursu Geoinformatycznego

I.     Konkurs Geoinformatyczny organizowany jest przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

II.   Celem Konkursu jest rozpropagowanie kierunku studiów „Geoinformatyka”, poszerzenie wiedzy i rozwijanie zainteresowań w zakresie geoinformatyki oraz technologii geoinformacyjnych wśród uczniów szkół średnich.

III.  Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. Organizowany jest corocznie, w semestrze letnim, począwszy od roku szkolnego/akademickiego 2017/2018.

IV.   Struktura organizacyjna Konkursu

1. W celu przeprowadzenia Konkursu powoływany jest Komitet Główny, w tym jego Przewodniczący oraz Komisja Konkursowa. Konkurs jest organizowany i nadzorowany przez Komitet Główny.

1.1. W skład Komitetu Głównego wchodzą osoby powołane przez Dziekana Wydziału  Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

1.2. Komitet Główny określa zasady przeprowadzania Konkursu, ramy merytoryczne, ustala terminarz Konkursu, decyduje o wyborze partnerów zewnętrznych Konkursu, koordynuje jego przebieg oraz czuwa nad prawidłowością Konkursu.

1.3. Komitet Główny stanowi również instancję odwoławczą dla uczestników Konkursu.

1.4. W posiedzeniach Komitetu Głównego, z głosem doradczym, mogą brać udział sponsorzy Konkursu.

2. Przewodniczący Komitetu Głównego powołuje każdorazowo w kolejnych edycjach Komisję Konkursową oraz Komitet Organizacyjny Konkursu.

2.1. Komisja Konkursowa odpowiada za część merytoryczną Konkursu. Przygotowuje zadania i pytania konkursowe oraz je ocenia.

2.2. Komisja Konkursowa ogłasza wyniki uzyskane przez uczestników we wszystkich etapach Konkursu przesyłając uczestnikom zakwalifikowanym do kolejnych etapów informację na adres e-mail podany przez uczestnika podczas rejestracji.

2.3. Komitet Organizacyjny Konkursu odpowiada za część organizacyjną Konkursu oraz przygotowanie poszczególnych jego etapów.

V.      Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły średniej, który zgłosi się do Konkursu.

2. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od dnia rozpoczęcia Eliminacji do ostatniego dnia Eliminacji, za pomocą formularza, dostępnego w systemie informatycznym obsługującym Konkurs.

3. Formularz dotyczący uczestnictwa w konkursie zawiera: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, nazwę i adres szkoły średniej, dane opiekuna prawnego w przypadku uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia.

4. Uczestnicy Konkursu, aby wziąć udział w Konkursie obowiązani są złożyć oświadczenie następującej treści: 
„Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu Geoinformatycznego organizowanego przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej i akceptuję jego postanowienia.”

5. Uczestnicy Konkursu, którzy nie ukończyli 18 lat, aby wziąć udział w Konkursie, zobowiązani są dodatkowo przedstawić zgodę rodzica bądź opiekuna  na udział w Konkursie o następującej treści: 
„Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie Geoinformatycznym. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu Geoinformatycznego organizowanego przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej i akceptuję jego postanowienia.”

VI.   Warunki przebiegu Konkursu

1. Konkurs składa się z trzech etapów: Eliminacji (w formie internetowej), Etapu Centralnego (w formie pisemnej) oraz Finału Konkursu (w formie ustnej), z zastrzeżeniem pkt 4 rozdziału VII Regulaminu.

1.1.   Eliminacje
Pierwszy etap Konkursu odbywa się w trybie na odległość przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Polega na zarejestrowaniu się w systemie informatycznym obsługującym Konkurs, gdzie udostępnione zostaną uczniom zadania w formie pytań testowych. Uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie w domu. Po zalogowaniu się do systemu uczeń ma ograniczony czas na udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytania. Liczbę pytań oraz czas na odpowiedzi określa Komisja Konkursowa.

1.2.   Etap Centralny

Drugi etap odbywa się w  laboratorium komputerowym, z zastrzeżeniem pkt 4 rozdziału VII Regulaminu. 30 uczniów o najwyższej liczbie punktów uzyskanej w pierwszym etapie, zostanie zakwalifikowanych do etapu drugiego, pod warunkiem potwierdzenia udziału w dalszej części Konkursu. Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu większej liczby uczestników do Finału Konkursu, gdy liczbę punktów wyznaczających poziom graniczny osiągnie większa liczba uczestników. Uczestnicy muszą rozwiązać zarówno zadania teoretyczne, jak i wykonać praktyczne zadania na komputerach. Zadania, zgodnie z zakresem merytorycznym Konkursu opracowane będą przez  Komisję Konkursową.

1.3.   Finał Konkursu

Trzeci etap finałowy, do którego zakwalifikowanych zostanie 10 najlepszych uczestników odbywa się w dniu zakończenia etapu drugiego, w formie ustnej, z zastrzeżeniem pkt 4 rozdziału VII Regulaminu. Uczestnik musi wykonać zadanie, a następnie omówić uzyskane wyniki i odpowiedzieć na pytania Komisji Konkursowej. Etap ten odbywa się pod nadzorem Komisji Konkursowej. Listę uczestników zakwalifikowanych do Finału Konkursu ustala Komisja Konkursowa.

2. Na podstawie wyników Finału Konkursu, Komisja Konkursowa wyłania 3 laureatów. Finaliści, którzy uzyskali największą liczbę punktów otrzymują tytuł: Laureata I, II i III miejsca.

3. Harmonogram Konkursu, instrukcja logowania się w systemie informatycznym, literatura, zakres merytoryczny Konkursu oraz wyniki Finału Konkursu publikowane są na stronie internetowej Konkursu.

4. Laureaci Konkursu, którzy zechcą podjąć studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej będą przyjmowani na studia inżynierskie I stopnia na kierunek Geoinformatyka bez egzaminu, z pominięciem procedury kwalifikacyjnej na najbliższy lub kolejny rok akademicki następujący po roku akademickim/szkolnym, w którym odbywał się Konkurs.

5. Laureaci Konkursu otrzymują ponadto dyplomy oraz mogą otrzymać nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów i fundatorów.

VII. Ustalenia końcowe

1. Uczestnicy Etapu Centralnego oraz Finału Konkursu przyjeżdżają na Politechnikę Warszawską na koszt własny.

2. Na Etap Centralny oraz Finał Konkursu należy stawić się z aktualną legitymacją szkolną. W przypadku braku legitymacji należy przedstawić, oprócz wiarygodnego dowodu tożsamości, zaświadczenie ze szkoły, że jest się aktualnie jej uczniem lub maturzystą.

3. Warunkiem przyjęcia na studia Laureata Konkursu bez konieczności udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest zarejestrowanie się i złożenie przez niego w wymaganym terminie stosownych dokumentów w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Spis wymaganych dokumentów i terminy ich składania można znaleźć w informatorze dla kandydatów na studia na Politechnice Warszawskiej i na stronie internetowej www.pw.edu.pl.

4. Dopuszcza się możliwość  przeprowadzenia Etapu Centralnego i Finału Konkursu  w trybie na odległość przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa, zapewniających kontrolę przebiegu poszczególnych etapów Konkursu, w szczególności: transmisję w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy mogą wypowiadać się w jego toku. Podczas omawiania i wykonywania zadań musi być zapewniony synchroniczny kontakt zdalny pomiędzy uczestnikiem a członkami Komisji Konkursowej, przy użyciu narzędzi informatycznych wskazanych przez organizatora (podanych na stronie informacyjnej Konkursu), a uczestnik i Komisja Konkursowa uczestniczą w danym etapie Konkursu w tym samym czasie, ale w różnych miejscach. Komisja Konkursowa jest zobowiązana do weryfikacji danych osobowych uczestnika przystępującego do Konkursu poprzez przekaz wideo i audio. W pomieszczeniu, w którym przebywa uczestnik nie mogą przebywać inne osoby, co może być weryfikowane przez Komisję Konkursową poprzez poproszenie o pokazanie całego pomieszczenia na każde żądanie poprzez kamerę internetową. Zabrania się również jakiejkolwiek innej metody komunikacji z osobami trzecimi poza Komisją Konkursową w czasie realizacji zadań konkursowych. Niezastosowanie się do tej zasady powoduje automatyczne wykreślenie uczestnika z listy przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

5. Odpowiednie środki techniczne pozwalające na realizację poszczególnych etapów Konkursu w trybie na odległość zapewniają uczestnicy na własny koszt.

 

VIII.        Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”,  Politechnika Warszawska informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych. Można skontaktować się z nim, pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl
 3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym, które są niezbędne do realizacji celu przeprowadzenia i udokumentowania Konkursu.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu przeprowadzenia i udokumentowania konkursu – podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 5. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ze względu na fakt, że przesłanką przetwarzania danych osobowych nie jest zgoda nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 8. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.
 9. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże  ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
 11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia i udokumentowania konkursu.
 12. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.