Etapy Konkursu

Zgodnie z Regulaminem konkurs składa się z trzech etapów:

  1. etap - Eliminacje
  2. etap - Etap Centralny
  3. etap - Finał Konkursu

Terminy Eliminacji, Etapu Centralnego i Finału znajdują się w kalendarium bieżącej edycji.

1 etap: Eliminacje
Eliminacje Konkursu odbędą się drogą internetową. Udział w pierwszym etapie będzie wymagał zarejestrowania się na platformie konkursowej, gdzie zostaną udostępnione zadania w formie testu zamkniętego wielokrotnego wyboru. Uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie w szkole lub w domu. Po zalogowaniu się uczestnik Konkursu będzie miał ograniczony do 30 min. czas na udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytania. Test będzie składał się z 30 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności – 10 pytań z puli zadań podstawowych, 10 zadań na poziomie średniozaawansowanym oraz 10 pytań o najwyższym poziomie trudności.

2 etap: Etap Centralny
Etap Centralny przeprowadzony zostanie w laboratorium komputerowym. Spośród wszystkich uczniów biorących udział w eliminacjach zostanie wyłonionych 30 uczniów o najwyższej liczbie punktów.  Po potwierdzeniu udziału w dalszej części Konkursu te osoby zostaną zaproszone do udziału 2. etapie, który będzie miał charakter pisemny i obejmie zarówno pytania teoretyczne, jak i praktyczne zadania na komputerach. Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu większej liczby uczestników do Finału Konkursu, gdy liczbę punktów wyznaczających poziom graniczny osiągnie większa liczba uczestników.

3 etap: Finał
Do części finałowej Komisja Konkursowa zakwalifikuje 10 najlepszych uczestników. Trzeci etap odbędzie się w formie ustnej w dniu zakończenia etapu centralnego. Uczestnik musi wykonać zadanie, a następnie omówić uzyskane wyniki i odpowiedzieć na pytania Komisji Konkursowej. Na podstawie wyników Finału Komisja Konkursowa wyłoni 3 laureatów. Finaliści, którzy uzyskają największą liczbę punktów otrzymają tytuł: Laureata I, II i III miejsca.