Informacje o kierunku studiów

Kierunek „Geoinformatyka” został uruchomiony na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej po raz pierwszy w semestrze akademickim 2015/16. Jest to pierwszy kierunek o tej nazwie na uczelni technicznej w Polsce (umożliwiającej zdobycie tytułu inżyniera) i pierwszy tego typu kierunek o profilu praktycznym. W latach 2016, 2017 i 2020 Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała kierunkowi certyfikat „Studia z Przyszłością”.

Czego dotyczy?

Geoinformatyka to jeden z kluczowych obszarów geomatyki, dyscypliny naukowo-technicznej zajmującej się pozyskiwaniem, analizowaniem, interpretowaniem, upowszechnianiem i praktycznym stosowaniem geoinformacji. Kierunek „Geoinformatyka” to pierwszy kierunek o tej nazwie na uczelni technicznej w Polsce i pierwszy tego typu kierunek o profilu praktycznym. Kierunek przygotowuje specjalistów w zakresie tworzenia nowoczesnych produktów i rozwiązań, w których kluczową rolę odgrywa mapa cyfrowa (baza danych przestrzennych) i inne modele 3D przestrzeni, nawigacja, a także zaawansowane metody wizualizacji, w tym wizualizacja 3D, technologia rzeczywistości rozszerzonej (ang. Augmented Reality).

Dlaczego geoinformatyka?

Kierunek „Geoinformatyka” wpisuje się ściśle w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS) nr 15 „Inteligentne Sieci i Technologie Geoinformacyjne”. KIS jest wykazem najważniejszych obszarów badawczo-rozwojowych i trendów przemysłowych zdefiniowanych przez Ministerstwo Rozwoju na potrzeby Projektu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (oraz innych projektów krajowych oraz EU). KIS 15 pokazuje znaczenie rozwojowych zagadnień z zakresu ICT (Information and Communication Technologies) i technologii geoinformacyjnych. Geoinformatycy tworzą produkty i wykorzystują praktycznie wszystkie technologie opisane w KIS 15. Dodatkowo sama geoinformatyka (wprost) jest wymieniona jako rozwojowy obszar nauki i przemysłu wchodzący w skład Krajowej Inteligentnej Specjalizacji nr 15. Program kierunku „Geoinformatyka” wpisuje się w światowe trendy nauczania z zakresu „Geomatyki” i został poprzedzony analizą programów studiów na uczelniach zachodnich określanych nazwami: Geoinformatics, Geomatics, Geographic Information Systems, Geographic Information Science (GIScience).

Jakie zdobędę umiejętności?

Na kierunku „Geoinformatyka” realizowany jest rozbudowany program z zakresu informatyki (przede wszystkim programowania i baz danych), ale opierający się na konkretnych przykładach z zakresu dyscypliny „geodezja i kartografia” oraz szeroko rozumianych nauk geoinformacyjnych (GIScience). Studenci obowiązkowo poznają m.in. język C++ oraz JAVA lub Python oraz system Oracle Spatial. W procesie dydaktycznym stosowane są metody nauczania projektowego – PBL (Project Based Learning) z wykorzystaniem metodyki Design Thinking. Ze względu na konieczność przetwarzania ogromnych zbiorów danych studenci zapoznawani są z zagadnieniami spatial big data i spatial data mining, nowoczesnymi technologiami pozyskiwania danych (w szczególności bezinwazyjnymi np. skaning laserowy, fotogrametria i teledetekcja) oraz systemami analiz danych przestrzennych (GIS). Nowoczesne aplikacje geoinformacyjne oraz oprogramowanie wspomagające prace geodezyjne opiera się na systemach nawigacji satelitarnej, dlatego zagadnienia z zakresu wykorzystania GNSS (Global Navigation Satellite System) stanowią również ważny element programu nauczania. W całym procesie nauczania położony został nacisk na zastosowania geoinformatyki, wpisujące się w najbardziej perspektywiczne trendy opisane m.in. w przygotowanym przez GSA raporcie „GNSS Market Report” tj. Smart cities, Big data Multimodal Logistics, Internet of Things.

Absolwenta kierunku „Geoinformatyka” cechuje zdolność do łączenia wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki oraz z zakresu szeroko rozumianych nauk geoinformacyjnych (w szczególności geodezji i kartografii), dzięki czemu będzie potrafił zapewnić poprawną komunikację w ramach interdyscyplinarnych zespołów projektowych (informatycy, geodeci, kartografowie, fotogrametrzy, geologowie, geografowie i przedstawiciele innych specjalności), będzie przygotowany do kreowania nowych innowacyjnych produktów geoinformacyjnych (wszelkiego rodzaju mapy cyfrowe, modele przestrzenne obiektów, geoportale, aplikacje lokalizacyjne i nawigacyjne, programy automatyzujące pozyskiwanie danych o powierzchni Ziemi) oraz właściwego stosowania standardów w zakresu informacji geograficznej. Absolwent będzie potrafił zaprojektować, wykonać lub współuczestniczyć w tworzeniu oprogramowania i systemów wspomagających pracę specjalistów z zakresu geodezji i kartografii. Ukończenie studiów pozwoli na właściwy wybór i umiejętne stosowanie istniejących technologii geoinformatycznych. Absolwent będzie przygotowany do opracowywania lub optymalizacji procesów tworzenia aplikacji wykorzystujących technologie systemów informacji przestrzennej (GIS), w szczególności różnego rodzaju zaawansowanych modeli terenu. Absolwenci będą przygotowani do tworzenia zarówno takich popularnych rozwiązań jak portale typu Google Maps, nawigacje samochodowa, elektroniczne przewodniki turystyczne, mapy świata w grach komputerowych, jak i produktów do użytku profesjonalnego np. systemów przetwarzania danych teledetekcyjnych pozyskiwanych z pułapu satelitarnego, systemów automatyzacji pomiarów wykonywanych z dronów, modeli 3D budynków, systemów optymalizacji ruchu czy systemów monitoringu przyrody. Ponadto w trakcie studiów przewidziane są praktyki produkcyjne w wymiarze aż 12 tygodni. Stanowią one praktyczny test i ugruntowanie zdobytych podczas studiów umiejętności oraz pozwolą na poznanie specyfiki pracy w firmach i instytucjach oraz naukę bardzo konkretnych technologii.

Jakie są perspektywy zawodowe?

Szacuje się, że większość budowanych obecnie nowoczesnych systemów informatycznych do swego działania wymaga dostępu do różnorodnych map cyfrowych zaczynając od map adresowych, poprzez zobrazowania lotnicze i satelitarne, po trójwymiarowe modele miast i mapy prezentujące infrastrukturę techniczną. Prawie każdy kto korzysta z urządzeń mobilnych tj, tabletów, smartfonów potrzebuje zlokalizować się w przestrzeni i nawigować do wybranych celów. To wszystko sprawia, że istnieje potrzeba tworzenia innowacyjnych produktów geoinformacyjnych. Potrzebni są specjaliści inżynierowie posiadający gruntowną wiedzę geoinformatyczną oraz mający odpowiednią perspektywę zastosowań geoinformacji w życiu codziennym, zarówno profesjonalnym jak i prywatnym. Zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu jest podobne na całym świecie, więc przed najlepszymi absolwentami otwiera się globalny rynek pracy. Absolwent kierunku Geoinformatyka będzie przygotowany jest do pracy w firmach i instytucjach tworzących różnorodne produkty geoinformatyczne, w szczególności systemy informacji przestrzennej, mapy cyfrowe, geoportale, oprogramowanie geodezyjne i kartograficzne, mobilne aplikacje nawigacyjne i lokalizacyjne oraz aplikacje pozyskujące i przetwarzające dane przestrzenne.

Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie lub pracować na rzecz wielu branż:

  • Praca w nowoczesnych przedsiębiorstwach geodezyjnych, kartograficznych i geoinformatycznych, w tym produkujących oprogramowanie klasy GIS i aplikacje nawigacyjne
  • Praca w firmach informatycznych
  • Praca w administracji w ramach służby geodezyjnej i kartograficznej
  • Praca w firmach i instytucjach wykorzystujących zasoby danych przestrzennych m.in w takich sektorach gospodarki jak: telekomunikacja, energetyka, bankowość i ubezpieczenia, geomarketing, bezpieczeństwo i obronność, turystyka, logistyka i transport, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, geologia, leśnictwo
  • Własna działalność gospodarcza, tworzenie innowacyjnych spółek start-up.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie Wydziału Geodezji i Kartografii.