Zakres merytoryczny II i III etapu Konkursu

W drugim i trzecim etapie konkursu sprawdzona zostanie podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu programowania oraz tworzenia baz danych (zgodnie z podstawą programową informatyki w szkole średniej), a także w zakresie wykorzystania technologii dostępu i przetwarzania danych geoprzestrzennych w środowisku Google (wymaga dodatkowej nauki).

Materiały niezbędne do przygotowania się zostały udostępnione na stronie internetowej Konkursu oraz portalu Facebook. Ponadto osoby, które zakwalifikują się do wzięcia udziału w drugim etapie Konkursu otrzymają bezpłatny dostęp do środowiska Google, pozwalającego na tworzenie aplikacji geoinformacyjnych i przygotowanie się uczniów do Etapu Centralnego i Finału Konkursu.
Od uczestników Etapu Centralnego i Finału Konkursu wymagana jest znajomość:

 1. API Google Maps i Google Cloud
 2. MS Access

Poniżej znajdują się przykładowe pytania i zadania, które mogą pojawić się w trakcie tych etapów.
 
Zadania teoretyczne:

 1. Podaj (lub wybierz właściwą z listy podanych)definicję pojęcia …………………………. (lista podstawowych pojęć udostępniona w materiałach na stronie internetowej konkursu).
 2. Opisz procedurę (lub wybierz właściwą z listy podanych)1 wykonania mapy internetowej z lokalizacją wybranych obiektów (np. sklepów, stacji benzynowych, bankomatów) w środowisku Google Maps.
 3. Wymień (lub wybierz właściwe z listy podanych)1  jakie elementy interfejsu map Google można zmieniać poprzez API Google Maps.
 4. Podaj (lub wybierz właściwe z listy podanych)1 sposób wykorzystania chmury Google w procesie tworzenia map internetowych.
 5. Wymień (lub wybierz właściwe z listy podanych)1 produkty geoinformacyjne i technologie geoinformatyczne.
 6. Wymień (lub wybierz właściwy z listy podanych)1 zakres informacji przedstawianych obecnie na mapach Google.
 7. Wymień (lub wybierz właściwe z listy podanych)1 otwarte bazy danych przestrzennych (mapy tworzone przez społeczności internetowe).
 8. Opisz (lub wybierz właściwy opis z listy podanych)1  podstawową funkcjonalność API Google pozwalającą na tworzenie map internetowych.
 9. Opisz (lub wybierz właściwy opis z listy podanych)1 na czym polega geokodowanie z użyciem technologii Google Maps.
 10. Podaj różnice (lub wybierz z listy podanych)1  pomiędzy Google Maps i Google Earth.
 11. Wymień (lub wybierz właściwe z listy podanych)1 technologie jakie wykorzystuje się obecnie w nawigacji.
 12. Przeanalizuj podany kod i podaj wynik jego działania.
 13. Przeanalizuj podaną strukturę relacyjnej bazy danych (w MS Access) i wymień występujące w niej błędy.
 14. Przeanalizuj podane polecenie w języku SQL (w MS Access) i wymień występujące w nim błędy.

 
Zadania praktyczne:

 1. Utwórz w środowisku MS Access bazę danych o wybranych obiektach, tak aby można je było zaprezentować w postaci punktów na mapach Google.
 2. Utwórz w środowisku MS Access bazę danych o wybranych obiektach, tak aby można było stwierdzić ich przynależność do jednostek administracyjnych (gmin, powiatów, województw) lub miejscowości lub ich zasięg oddziaływania.
 3. Napisz polecenie SQL (w systemie zarządzania bazą danych MS Access) wyszukujące wybrane obiekty (np. sklepy, restauracje, stacje benzynowe) zlokalizowane na terenie wybranej jednostki administracyjnej (tego typu zadanie wymaga umiejętności łączenia danych z kilku tabel) lub oddziałujące na wybrane jednostki administracyjne.
 4. Stwórz bazę danych o jednostkach administracyjnych (gminach, powiatach, województwach) w sposób umożliwiający odczytanie ich wzajemnych zależności (hierarchia jednostek administracyjnych).
 5. Napisz fragment kodu programu w wybranym2 środowisku programistycznym, który przelicza współrzędne geograficzne wyrażone w stopniach, minutach i sekundach na stopnie dziesiętne lub odwrotnie.
 6. Napisz fragment kodu programu w wybranym2 środowisku programistycznym, który pobiera z pliku tekstowego współrzędne obiektów oraz wykonuję na nich podaną operację matematyczną.
 7. Napisz fragment kodu programu w wybranym2 środowisku programistycznym, który pobiera z pliku tekstowego współrzędne obiektów oraz wykonuje ich transformację do nowego układu współrzędnych. Definicja funkcji przeliczającej współrzędne będzie podana. Należy założyć, że funkcja ta jest dostępna w oddzielnej bibliotece programistycznej.
 8. Napisz fragment kodu programu rysującego linię łamaną na ekranie w wybranym2 środowisku programistycznym.
 9. Napisz fragment kodu programu rysującego wielokąt na ekranie w wybranym2 środowisku programistycznym.
 10. Przygotuj mapę internetową z lokalizacją wybranych obiektów (np. sklepów, stacji benzynowych, bankomatów) w środowisku Google Maps.
 11. Na podstawie dostępnej mapy wykonanej w środowisku Google Maps wykonaj zmianę jej sposobu wizualizacji.
 12. Skonfiguruj interfejs obsługi mapy internetowej przygotowanej w środowisku Google Maps według podanych zaleceń.

 

1 Podczas I i II etapu mogą być podawane zarówno pytania otwarte jak i zamknięte.

2 Wybrane środowisko programistyczne:

 • Windows + Access + Libre Office + IDE dla  języków: Pascal, C/C++, Java
 • Linux (np. Ubuntu) + Libre Office  + IDE dla języków: Pascal, C/C++, Java